Sosyal Güvenlik Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi

SOSYAL GÜVENLİK BORDRO VE ÖZLÜK İŞLERİ

Günümüzde işverenlerin özellikle istihdam ettiği insan kaynaklarında sosyal güvenlik uzmanı yetiştirme ve geliştirme amacı ile sosyal güvenlik bilgilerinin çağdaş ve güncel içerikle katılımcılara kazandırmayı amaç edinmiş sosyal güvenlik uzmanlık eğitiminde eğitim içeriğini hazırlayan ve dersi yöneten eğitmenlerimiz;  konusunda uzman,  çalışma bakanlığında çalışan ya da emekli  bölge müdürü, iş müfettişi ve sosyal güvenlik konusunda danışmanlık yapan mali müşavirlerdir.

 

İş hukuku uygulamalarını da kapsayan, personel yönetimi ve insan kaynakları uygulamalarının en önemli görevi personel özlük haklarını ve yasalara uygun işe alım, çalıştırma ve işten ayrılma süreçlerini planlamaktır. Sosyal güvenlik uygulamaları konusunda  yetersiz eğitime sahip personelin yanlış işlem yapmaları firmalara çok büyük maddi kayıplara neden  olmaktadır.  Eğitim bu bilinçle güncel mevzuat ve uygulamaları ağırlıklı anlatan bir içeriğe sahiptir. Kurumumuzdan alacağınız eğitim ile bu bilince sahip olacaksınız ve çalıştığınız firmalarda daha başarılı olabilecek çalıştığınız firmalarda maddi kayıpları önleyerek firmadaki itibarınızı arttıracaksınız.

 

Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı personel özlük işleri ve sosyal güvenlik eğitimi; iş hukuku, bordro işlemleri, özlük işleri, sosyal güvenlik yasası’ na uygun işlem yapma, ücret yönetimi, tazminatlar, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yetkinliklerini olması gereken seviyeye ulaşmış, firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli personel gelişimini sağlamaktadır

Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir sertifika alarak kalitenizi tescilleyeceksiniz ve hem kamu hem özel sektör de iş bularak para kazanabilirsiniz. kariyerini bu alanda geliştirmek isteyen  yöneticiler, profesyoneller sosyal güvenlik uzmanlığı sertifika programı sonunda, sosyal güvenlik uzmanı olarak MEB Onaylı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası ve Akademik Platform Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

 

SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ İÇERİĞİ

İNSAN KAYNAKLARINDA PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

Personel Özlük İşleri Temel Kavramlar

 

İşveren Kavramı: Gerçek kişi ve tüzel kişi işverenler kimlerdir özellikleri nelerdir.

Taşeronluk Kavramı: Taşeron kimdir özellikleri nelerdir ve uygulama nasıldır.

Alt İşverenlik Kavramı: Alt işveren kimdir özellikleri nelerdir ve uygulama nasıldır

İşyeri Devri: İşyeri devri veya naklinde işçinin durumu, Eski ve Yeni İşveren Sorumlulukları

Personel Özlük İşleri Yönetimi : Özlük dosyalarında sorumlu kişiler ve gizlilik, dosyaları görmeye yetkili olacak ve olamayacak kişiler.

Personel Özlük İşlemlerinde Kapsam : Özlük dosyaları hangi belge ve bilgileri içermelidir.

Personel Özlük İşlemleri ve Belgeler: Özlük dosyalarının oluşturulması güncellenmesi ve yenilenmesi.

Üst İşveren Sorumluluğu: Alt işveren ve/veya taşeron kullanan Kamu veya özel üst işverenlerin sorumlulukları

İşveren Vekili Kavramı: İşveren vekili kimdir özellikleri yetkileri sorumlulukları nelerdir.

İşyeri Kavramı: Maddi ve manevi olarak işyeri kavramı nedir ne değildir özellikleri nelerdir.

 

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ UYGULAMALARI VE BELGELER

İşçi Özlük Dosyasının Oluşturulması:

İşe Başlayan Çalışanlar İle İşlemler ve Bildirimler

İşten Ayrılan Çalışanlar İle İlgili İşlemler ve Bildirimler

Mazeret İzinleri: Yasal mazeret izinleri, yasada olmayan mazeret izinleri

Doğum İzni: Doğumdan önce ve sonra kullanılacak izinler, zorunlu ve ihtiyari izinler.

Ücretsiz İzin: Yasal ücretsiz izinler, yasada olmayan ücretsiz izinler, işçi ve işverenin uymak zorunda olduğu izin kuralları

6663 Sayılı Kanunla getirilenler: Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ve uygulamalar

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Kullanımı: Hak edilen yıllık ücretli izin sürelerinin kullanım koşulları, zorunluluklar ve yasaklar…

Yıllık Ücretli İzin Süreleri: Yıllık Ücretli İzin Sürelerini etkileyen olası durumlar ve hizmet süresine göre hesaplanan izin süreleri…

Uygulamalı Örnekler:

İŞ SÖZLEŞMELERİ

Belirli Ve Belirsiz İş Sözleşmeleri: Tanımları açıklamaları ve uygulama örnekleri

Tam Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri: Tanımları açıklamaları ve uygulama örnekleri

Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi: Tanımları açıklamaları ve uygulama örnekleri

Takım Sözleşmesi: Tanımları açıklamaları ve uygulama örnekleri

Deneme Süreli İş Sözleşmesi: Deneme süresi nedir, uygulaması ve sonuçları nelerdir.

İkale Sözleşmesi: Anlamı, içeriği ve uygulaması

Örnek Uygulamalar:

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE SORUNLARI

 

Mobing:  Psikolojik Taciz ile ilgili bilinmesi gerekenler sonuçları ispat yükü işçinin hakları

 

Yazılı Savunma Alma Ve Ceza Uygulanmaları: Açıklamalar ve uygulama örnekleri

 

İşe İade Davaları Ve Tazminatı: Uygulama ve sonuçları yapılması gerekenler.

 

İşten Çıkarma Ve İşe İade Kararları Uygulamaları: Açıklamalar ve uygulama örnekleri

 

İş Güvencesi Ve İşe İadenin Sonuçları: Açıklamalar ve uygulama örnekleri

 

İş Güvencesi Tazminatı ve İşe İade: Açıklamalar ve uygulama örnekleri

 

Kötü Niyet Tazminatı: Nedir, nasıl oluşur, işe iade tazminatından farkı nedir.

 

Toplu İşten Çıkarma Ve Sonuçları: İlgili bildirimler, bildirim süreleri ve sonuçları

 

Sözleşmenin Feshinde Usul : İş Kanununa ve Borçlar Kanununa göre iş sözleşmesi feshedilirken uyulması gereken kuralar ve uygulama şekli

 

İhbar Önelleri Ve Kullanımı: İş sözleşmesi feshinde, uyulması gereken bildirim süreleri, koşulları ve olası durumlara göre örnek çözümleri

 

Hak Düşürücü Süreler : Hak düşürücü süre nedir, nasıl uygulanır.

 

Haklı Nedenle İşçi Ve İşverenin Feshi : İşçi ve işverenin haklı nedenle derhal fesih yapması hangi durumlarda olur, nasıl uygulanır, sonuçları nelerdir.

 

İşveren Tarafından Geçerli Nedenle Fesih: İşverenin geçerli nedenle fesih yapması hangi durumlarda olur, nasıl uygulanır, sonuçları nelerdir.

Kötü Niyet Tazminatı

ÜCRET ve ÜCRET UYGULAMALARI

Ücret Kavramları: Tanımı, çeşitleri, zorunlulukları, yasakları ve hesaplama biçimleri

 

Temel Ücret: İşçiye yaptığı iş karşılığında ödenen, ikramiye, prim yol/yemek ücreti benzeri sosyal yardımları kapsamayan tutar, yasal uygulamalar açısından temel ücret olarak nitelendirilmektedir.

 

Asgari Ücret : Asgari Üret Tespit Komisyonu tarafından en geç 2 yılda bir belirlenen ve bir işverenin çalıştırmakta olduğu işçilerine ödeyebileceği ücretin en alt limitini ifade eder.

 

Net Ücret: Çalışanların iş sözleşmesinin sonucu olarak hak kazanmış olduğu bu ücretlerden gerekli kesintiler yapılarak kendilerine ödenen tutar, net ücret olarak adlandırılmaktadır.

 

Zamana Göre Ücret: Burada işçinin iş yerinde veya görevi gereği bulunması gereken yerlerde geçirmiş olduğu zaman, birim zaman ölçüsü belirlenerek ücretine esas oluşturmaktadır. Zamana göre ücretler; aylık, günlük veya saatlik ücret şeklinde belirlenebilmektedir.

 

Verime Göre Ücret: İşçilerin ücretleri; çalışarak geçirdikleri zamana bakılmaksızın, üretmiş oldukları ürün sayısı, yapılan işin miktarı veya göstermiş oldukları performans ölçü alınarak belirlenebilmektedir.

 

Ek Ödemeler: İşverenler yapılan işin karşılığında çalışanlarına ödedikleri ücretin yanı sıra bazı ek ödemeler ve sosyal yardım uygulamaları yapabilmektedir. Çalışana sağlanan bu türden olanaklar yasal zorunluluk durumunda olmayıp, iş sözleşmeleriyle düzenlenebilmektedir. Yasal açıdan zorunlu olmamakla birlikte, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle düzenlenen ödemeler, iş veren tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler durumuna gelmektedir.

 

İkramiyeler : Bir iş sözleşmesine bağlı olarak işçi çalıştıran işverenlerin, işçilerine sağladığı önemli haklardan biri, ikramiye ödemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. ikramiye ödemeleri, bazı özel günlere yönelik olarak uygulanabildiği gibi (bayram ikramiyesi, yılbaşı ikramiyesi vb.), çalışma süresiyle orantılı ikramiye ödemeleri şeklinde de (çalışanlara 3 ayda bir ikramiye verilmesi gibi) gerçekleştirilebilmektedir.

 

Primler: İşçinin kendisinden beklenen iş konusunda ortaya koyacağı performansın yükselmesi, yapılan prim ödemelerini de artırır. Aynı biçimde, ortaya çıkabilecek performans azalmaları, işçinin hak kazanacağı prim tutarlarını düşürür.

 

Yol Yemek Ücretleri: yemek yardımı; işçilere iş yerinde yemek verilmesi veya her gün için belirli tutarlarla yemek ücreti ödenmesi, yol yardımı ise işçilerin iş yerinde ulaşımlarının sağlanması amacıyla işveren tarafından servis sağlanması veya bu amaçla belirli bir ödeme yapılmasıdır.

 

Nedir, çeşitleri nelerdir, bordroya alınmalı mıdır?

 

Çocuk Aile Yardımları: Çocuk ve aile yardımları, ücretlerin belirlenmesi konusunda dikkate alınması gereken ek ödemeler arasında yer alır. İşverenler, işçilerin evli olmaları durumunda ‘aile yardımı’, çocuk sahibi olmaları durumunda ‘çocuk yardımı ‘adı altında bazı ödemeler yapabilmektedir.

 

Ayni Yardımlar: Çalışanlara yakacak, erzak, kıyafet, vb. verilmesi şeklinde ki uygulamalar yasal düzenlemeler açısından ‘ayni yardım ‘ olarak adlandırılmaktadır.

ÜCRET BORDROSU DÜZENLEME ve UYGULAMALARI

Ücret Bordrosu Düzenleme

 

SGK Prim Uygulamaları, Taban ve Tavan Prim Oranları

 

Ücret Bordrosu Parametreleri ve Bordro Örnekleri

 

Gelir Vergisi Matrahı, Oranları ve Bordro Uygulamaları

 

Sigorta Matrahına Giren Gelirler ve Yasal Sınırları

 

Bordroda Fazla Mesai Uygulamaları

 

Bordroda Ücret Muafiyetleri Uygulamaları

 

Personel İlişik Kesme Prosedürü ve Yapılması Gereken İşlemler

 

İşe İade Kararlarında Bordro Uygulamaları ve Prim Ödeme Süreci

 

Bordro Parametreleri ve Bordro Uygulama Örnekleri

 

İş Sözleşmesinin Feshinde Yıllık Ücretli İzinlerin Paraya Çevrilmesi

 

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma: Tanımı, zorunlulukları, yasakları, hesaplama biçimleri, yanlış bilinenler ve doğruları

 

Serbest Zaman Kullanımı: Fazla çalışma ücretinin serbest zaman olarak kullanması ve uygulama şartları süreleri

Fazla Çalışma Ücreti: Tanımı, zorunlulukları, yasakları, hesaplama biçimleri, yanlış bilinenler ve doğruları

Denkleştirme Kullanımı: Denkleştirmenin kullanması ve uygulama şartları süreleri

 

İzinler

Mazeret İzinleri

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

 

Çalışma Süresinin Hesaplanması

 

Yıllık Ücretli İzin Ücretinin Hesaplanması

 

Ücretten Yapılan Kesintiler

 

Yasal Kesintiler Sigorta Uygulamaları

Doğum İzni

 

Ücretsiz İzin

Prime Esas Kazanç Toplamı: İşçiye ödenen ücretinin yanı sıra; kendisine yapılan ikramiye ödemeleri, primler, fazla çalışma ücretleri, prime esas kazanç tutarlarının belirlenmesinde hesaplamaya eklenecektir. Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur .

 

Prime Esas Kazanç Devri ve Takibi: Pek tavanını geçen ücretlerin takip koşulları ve süreleri

 

Prim Kesintisinden Muaf Ödemeler

 

Ücretten Yapılan Sigorta Prim Kesintileri

 

İşsizlik Sigortası Primi Hesaplama

 

İşveren Maliyeti Hesaplama : İşletmenin aylık toplam işçilik tutarının hesaplanması

 

Gelir Vergisi Kesintisi: Herhangi bir işçinin bir ay içerisinde elde etmiş olduğu gelirler, bu gelirler ölçü alınarak belirlenen gelir vergisi matrahı ve kümülatif gelir vergisi matrahı üstünden gelir vergisine tabi tutulacaktır.

 

Gelir Vergisi Matrahı : Ücretinin ay içerinde elde ettiği kazançlardan sigorta primleri düşüldükten sonra geriye kalan gelirleri gelir vergisi matrahı’dır.

 

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı: Kümülatif gelir vergisi matrahı, gelir vergisi matrahı toplamı anlamına gelmektedir.

 

Gelir Vergisi Tarifesi: Yıllara göre değişen gelir vergisi oranlarının belirlenmesi

 

Gelir Vergisinden Muaf Ödemeler: Ücretlilere yapılan ödemelerin bazıları tümüyle gelir vergisi kesintisi dışında tutulurken, bazı ödemeler de belirli tutarlarla gelir vergisinden muaf tutulmuştur.

 

Gelir Vergisi Matrahından Yapılan İndirimler: Gelir vergisi matrahlarının belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanmasının ardından, söz konusu matrahtan bazı indirimler gerçekleştirilmektedir.

 

A-Sakatlık İndirimi : Engellilere sağlanan ve yıllara göre değişen gelir vergisi indirimlerinin belirlenmesi

 

 

 

B-Özel Sağlık Sigortası ve BES Katkı Payı Ödemeleri Asgari Geçim İndirimi : Yıllara göre değişen tutarlarının belirlenmesi uygulamada dikkat edilmesi gereken durumlar

 

Gelir Vergisi Hesaplama : Belirlenen matrah üzerinden gelir vergisinin hesaplanması

 

SGK Primi ve/veya Gelir Vergisi İstisnalar

 

Damga Vergisi Kesintisi Yasal Ve Özel Kesintiler

 

İcra Ödemeleri : Herhangi bir çalışanın ödenmemiş borçlarından dolayı haciz kararı alınması durumunda, söz konusu çalışanın ücret gelirlerine de bu karar uygulanabilmektedir.Herhangi bir çalışanın ödenmemiş borçlarından dolayı haciz kararı alınması durumunda, söz konusu çalışanın ücret gelirlerine de bu karar uygulanabilmektedir.

 

Nafaka Ödemeleri: Çalışanların ücretlerinden yapılacak kesintilerden biri de, nafaka ödemeleri olarak dikkate alınmalıdır. Ücretlinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin mahkeme kararına dayalı alacakları, ilgili dönemde hak kazanılan gelirlerden kesilecektir.

 

Ücret Kesme Cezaları

 

Özel Kesinti (Avans)

 

İş Sözleşmesinin Fesih Edilmesi Durumunda Yapılan Diğer Ödemeler: İş sözleşmelerinin feshinde gerekli şartlara bağlı olarak kıdem tazminatı ihbar tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ilişkin ücret ve diğer hakları, hak kazandığı halde kullanmadığı yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücretler fesih tarihinde ödenmektedir.

 

A- İşçinin Çalışması Sonucunda Hak Kazanacağı Ücret: İş sözleşmesi fesh edildiğinde feshin gerekçesine çalışma süresine feshi gerçekleştirenin işçi veya işveren olduğuna bakılmaksızın işçinin çalıştığı süreye ilişkin ücreti fesih tarihinde ödenmektedir.

 

B- Çalışmaya Bağlı Hak Kazanılan Diğer Ödemeler: İş sözleşmelerinin feshinde çalışanların çalıştıkları dönem gereği hak kazandıkları ek ödeme ve yardımlar fesih tarihinde kendilerine ödenmektedir.

 

C- Kıdem Ve İhbar Tazminatları : Sürelerin koşulların ve tutarların belirlenmesi ve hesaplama

 

D- Kullanılmamış Yıllık Ücretli İzin Sürelerine İlişkin Ücret : İş sözleşmelerinin feshedildiği tarihte çalışanların hak kazandığı halde kullanmadıkları yıllık ücretli izin sürelerinin bulunması, uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Böylesi bir durumun ortaya çıkması halinde, çalışanların hak kazandıkları halde kullanmadıkları yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücret fesih tarihinde kendilerine ödenmektedir.

 

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi uygulaması

Bireysel emeklilik sistemini uygulamak zorunda olan işletmeler,

İşletmelere göre başlangıç tarihi,

İşletmelerin anlaşma yapabileceği BES şirketleri,

Çalışanların BES uygulamasına başlama erteleme ve sistemden çıkma koşulları,

Şarta bağlı devlet katkısı.