KVKK Danışmanlığı Uzmanlık Eğitimi

KVKK Uzmanlık Eğitimi

Neden KVKK Uzmanlık Eğitimi ve Sertifikası?

K.V.K.K Eğitimimizin amacı, hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması süreçlerinin yönetimi ile uyumlulaştırma konusunda uzmanlık eğitimidir. Alacağınız eğitim ile firmaların KVKK uyumlulaştırma ile VERBİS kaydının yapılması süreçlerinin yönetilmesi konusunda uzmanlaşacaksınız. Eğitimi Canlı uygulama olarak matbu belgeler üzerinden deneyimleyerek alacaksınız. Son dönemde ülkemizde yeni bir meslek olarak ortaya çıkan KVKK Uzmanlığı gelir olarak’da getirisi yüksek ve devamlılık arz etmektedir. Verbis kayıt zorunluluğu dışında kalan firmalarında KVKK uyumlulaştırma zorunluluğu  cezai yaptırımlardan dolayı önemli  hale gelecektir.

 • Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Kullanımı ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve AB Kapsamında Düzenlemeler Hakkında Genel Bilgilendirme
 • Firmada Kişisel Veri İşleme Süreçleri
 • KVKK Kapsamında Aydınlatma, Aydınlatma Zamanı, Aydınlatma Yöntemi ve Açık Rıza ile Aydınlatma Arasındaki ilişki
 • KVKK Kapsamında Mevzuata Uygun Olarak Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı
 • Örneklerle Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları
 • KVKK Kapsamında Mevzuata Uygun Olarak Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarımı
 • Mevzuata Uygun Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi
 • Mevzuata Göre İlgili Kişinin Hakları ve Talepleri
 • Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri
 • VERBİS Sistemi, Verbisten İstisna Tutulanlar ve Kişisel Veri Envanteri Örneği
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yapısı, Kararların Nasıl Alındığı ve Kişisel Verilerle İlgili Kabahat ve Suçlar Kapsamında İdari ve Adli Yaptırımları,
 • KVKK Kapsamında Firmaların Uygulamada Neler Yapması Gerektiği Bu Bağlamda Mevcut Durum Analizinin Nasıl Yapılacağı
 • KVKK Kapsamında Politika Belgelerinin Hazırlanması, Sözleşmelerin KVKK kapsamında Güncellenmesi veya Yeniden Düzenlenmesi ve Açık Rıza, Aydınlatma ve Bilgilendirme Metinlerinin Hazırlanması Konuları
 • Veri İhlalini Önlemek İçin Siber Güvenlik Konusu

Neler Öğreneceğim ?

Neler Yapabilirim?

Alacağınız eğitim ile firmaların KVKK uyumlulaştırma ile VERBİS kaydının yapılması süreçlerinin yönetilmesi konusunda uzmanlaşacaksınız. Bu kapsamda eğitimlerimizin içeriğinde, kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunma şartları ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslarını kursiyerlere kazandırmaktır. Ayrıca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların da düzenlenmesi eğitimin amaçları arasında yer almaktadır. Buradan hareketle Firmaların KVKK uyumlulaştırma süreçlerinin danışmanlığını yapabilecek seviyeye geleceksiniz. Firmanız faal olduğu sürece KVKK dan kaynaklanacak tüm yaptırımlara karşı sürecin yönetimini yapabilecek düzeye erişeceksiniz. Firmanızın VERBİS kaydını yapabileceksiniz

Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınarak kabul edilen K.V.K.K kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır.

Kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu kişisel verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktadır. Başka bir ifade ile verilerin korunması kişileri, onlar hakkındaki verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenmesinden doğacak zararlardan koruma amacına yönelmiş ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşmış idari, teknik ve hukuki önlemleri ifade eder. Bu anlamda kişisel verilerin korunmasının, kişilere ilişkin verilerin toplanması, saklanması, kullanılması ve aktarılması gibi veri işleme süreçlerinin bütün aşamalarını kapsar.

K.V.K.K Nedir?

K.V.K.K Neden Önemlidir?

24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerek kamu kurumları gerek özel kuruluşlar, bir görevin yerine getirilmesi veya bir hizmetin sunumuyla bağlantılı olarak, kişisel veri niteliğindeki bilgileri uzun süredir işlemektedirler. Bu durum kanunlardan kaynaklanabildiği gibi, bazen kişilerin rızasına veya bir sözleşmeye dayanmakta, bazen de yapılan işlemin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin veri işleme sürecinde de korunması öncelikli konulardan biridir.

Eğitim Bilgileri!

Gereksinimler

 • Lise Diploması
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Vesikalık Fotoğraf

Durumu

 • Kontejan: Var
 • Eğitim Süreci: 2 ay
 • Sertifika: Üniversite
 • Kurs Puanı:100/98
 • Sınav Başarı Oranı: %98

Eğitimin Süreci

 • Teorik Eğitim
 • Uygulamalı Eğitim